PODROČJE UPORABE
Garancijski pogoji veljajo za vse proizvode, ki se prodajajo pod blagovno znamko VIZIO
na področju Republike Slovenije. Upoštevanje garancijskih pravil je obvezujoče za reklamacijsko in servisno službo .

GARANCIJSKA IZJAVA
Naši proizvodi ustrezajo tehničnim predpisom in veljavnim normam, ki veljajo za inštalacije pitne vode kakor tudi gradbenim in varnostnim predpisom. Garantiramo, da so naši proizvodi
brezhibno konstruirani, in izdelani, ter bodo ob upoštevanju navodil za montažo, uporabo in vzdrževanje.

GARANCIJSKI ROK
Garancijski rok prične teči z dnem dobave ali prevzema določenih izdelkov.Garancijo za izdelek daje proizvajalec oziroma uvoznik,ki je odgovoren za garancijske pogoje.Splošna garancija za vse izdelke je 24 mesecev,razen za izdelke,pri katerih je navedeno drugače.Garancija ne velja za potrošni material.Garancijo lahko uveljavite z originalnim računom ali s kopijo le-tega.

PISNO OBVESTILO O NAPAKAH

Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice, zagotovljene v Garanciji
proizvajalca, na podlagi pisnega obvestila o napaki, ki ga mora v
garancijskem roku poslati podjetju ali distributerju, od kogar je
prvi kupec kupil izdelek. Uporabnik mora napako prijaviti v roku dveh
mesecev, potem, ko je napako odkril ali bi jo moral odkriti. Uporabnik mora
dokazati, da garancija ni pretekla (npr. predložiti dokaz o nakupu, ki ga je
opravil prvi kupec). Spletna trgovina si pridržuje pravico, odvisno od primera,
določitve začetka veljavnosti garancije, glede na datum proizvodnje.

Garancija velja pod pogojem, da je izdelek strokovno montiran in vzdrževan
v skladu z navodili za uporabo in splošno sprejetimi tehničnimi pravili (npr. s
strani strokovnega delavca ali pooblaščenega serviserja) in je v skladu z
navodili za uporabo Vizio izdelkov, tehničnimi navodili in navodili za
vzdrževanje.
Med drugim, a ne izključno, ti pogoji vključujejo tudi strokovno in temeljito
izpiranje cevi za dovod vode, ki morajo biti v skladu s standardi uporabe,
predvsem pred montažo izdelka ali po tem, ko so bile izvršene kakršne koli
gradbene aktivnosti, da je vodovodna napeljava v skladu s priloženimi
grafičnimi prikazi, in da je tlak v vodovodni mreži v skladu s tehničnimi
zahtevami.

Garancijska doba za rezervne dele velja 12 mesecev

IZVAJANJE GARANCIJSKIH POGOJEV

Med garancijsko dobo bomo odpravili vse nepravilnosti, nastale na proizvodu zaradi napake po naši odgovornosti, razen v primeru omejitev, točka E) in F).

Reklamirane proizvode bomo po naši presoji popravili ali zamenjali z novimi. V obeh primerih
ostane reklamirano blago v naši lasti.
Med veljavno garancijsko dobo, se v primeru upravičene reklamacije, stranki ne zaračunava
stroškov materiala, dela, transporta in pakiranja.
Če napake na upravičeno reklamiranem proizvodu ni mogoče ustrezno odpraviti oz. popraviti v 45 dneh, bomo izdelek na zahtevo brezplačno zamenjali z novim.


E) Reklamacija ni upravičena v naslednjih primerih :

 • Namenoma povzročenih poškodb
 • poškodb zaradi malomarnosti ;
 • neupoštevanja navodil za montažo in nestrokovne montaže ;
 • neupoštevanja navodil za vzdrževanje in neustrezne uporabe ;
 • poškodb zaradi uporabe agresivnih čistilnih sredstev ;
 • poškodb in motenj, povzročenih zaradi nabiranja vodnega kamna
  in v primerih višje sile.
  F) Iz garancije se izvzamejo proizvodi, na katerih so bila vršena popravila, dodelave, zamenjave originalnih delov ali druge spremembe s strani nepooblaščene osebe.
  G) Zamenjani deli oz. izdelki, ostanejo po rešitvi reklamacije v naši lasti, pooblaščena oseba pa jih mora vrniti na sedež firme s spremnim dopisom in opisom garancijskega postopka.
 • SERVIS BLAGOVNE ZNAMKE VIZIO:
 • Inštalacije vodovoda SAN-KO, Goran KONTREC, s. p.